när chefer styr hälsan
Artiklar >Vetenskapliga rön >Ledarskapet har dubbel påverkan på hälsan

Ledarskapet har dubbel påverkan på hälsan

Aug 21
Erland Colliander
  • Förebild
  • Ledarskap

En ny studie visar på ledarskapets effekter på hälsa och välmående.

Ledarskapets betydelse i arbetslivet har undersökts under flera decennier, men oftast då i relation till arbetstillfredsställelse, resultat, effektivitet eller produktivitet. I en studie har man utvärderat den samlade litteraturen där sambandet mellan ledarskap och hälsa/välbefinnande har studerats. Man fann att ledarskapet påverkade hälsan både direkt och indirekt. 

Genom sökning i databaser fann man 40 artiklar som studerat kopplingen mellan chefernas ledarskap och medarbetarnas hälsa/välbefinnande. Artiklarna valdes ut från en större mängd artiklar utifrån att de uppfyllde uppsatta vetenskapliga kvalitetskrav. 

De undersökta studierna visade att ledarskapet har en direkt påverkan på medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det framgår också att ledarskapet indirekt  påverkar hur vi mår på jobbet genom att påverka andra faktorer vilka i sin tur påverkar hälsa och välmående. Det är faktorer som uppmuntran till friskvård, arbetsmiljö och socialt klimat. 

Man påpekar att det, utöver ett gott ledarskap, är positivt att cheferna agerar som förebilder och ger stöd till enskilda medarbetare. Författarna konstaterar också att man inte skall fokusera på enskilda chefer. Faktorer som kultur och värderingar påverkar också hälsan. Det är saker som cheferna visar i sitt beteende snarare än att de medvetet skapar. 

Kommentar: Studierna som undersökts i denna analys har nästan samtliga studerat ett så kallat transformativt ledarskap där värderingar, vision och motivation är avgörande. Att man dessutom påpekar vikten av att chefer föregår med gott exempel och att man som chef ser varje individs specifika behov är snarlikt Proformias eget koncept Chefshälsa. 

Källa: Lundqvist D och medarbetare. Leadership and well-being of employees in the Nordic countries: a literature review. Work. 2023; 74: 1331 – 1352.